UBEZPIECZENIE NNW - AGENCJA UBEZPIECZENIOWA TOMEK

NAJLEPSZE
Idź do spisu treści

Menu główne:

UBEZPIECZENIE NNW

UBEZPIECZENIA > KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIE NNW

   

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych

Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, powstałe u kierowców i pasażerów w związku z ruchem Twojego pojazdu  
Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu, powstałe podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,

 • postoju i naprawy na trasie jazdy,

 • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu.


FIRMY odpowiadają za następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą świadczenia z tytułu:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,

 • śmierci ubezpieczonego,

 • nabycia protez i/lub środków pomocniczych,

 • przeszkolenia zawodowego inwalidów,

 • transportu zwłok.


Suma ubezpieczenia
Każda z osób ubezpieczonych w ramach jednej umowy ubezpieczenia objęta jest ochroną ubezpieczeniową do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.

Do kogo jest kierowana oferta?

Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?


Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczającego.

Umowa ubezpieczenia może obejmować świadczenia:


Podstawowe, z tytułu:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,

 • śmierci,

 • refundacji kosztów nabycia protez i/lub środków pomocniczych.


Dodatkowe (za opłatą dodatkowej składki), z tytułu:

 • refundacji kosztów leczenia,

 • dziennego świadczenia szpitalnego,

 • zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy,

 • kosztów rehabilitacji


Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy lub okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego