TRANSPORTOWE - AGENCJA UBEZPIECZENIOWA TOMEK

NAJLEPSZE
Idź do spisu treści

Menu główne:

TRANSPORTOWE

UBEZPIECZENIA > KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie Transportowe

Ubezpieczenia OC Przewoźnika
dotyczą  szkód polegających wyłącznie na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania.

Ubezpieczenia OC Spedytora  dotyczą  szkód wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ubezpieczający (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Ubezpieczenia Cargo. W odróżnieniu od ubezpieczeń typu casco chronią one nie pojazd a ładunek. Występują w dwu wariantach: jako ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, określonej w umowie ubezpieczenia, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności - wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas zwykłego przebiegu transportu. Może dotyczyć to mienia, stanowiącego własność ubezpieczającego lub będącego w jego posiadaniu. Ubezpieczone mienie w transporcie może być przewożone własnymi środkami transportu ubezpieczającego (transport własny) lub środkami transportu obcego, na podstawie listu przewozowego (transport obcy).

Zapytanie ofertowe powinno zawierać następujące dane:

 • nazwę i adres ubezpieczającego;

 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej;

 • przedmiot ubezpieczenia;

 • okres ubezpieczenia;

 • typ transportu (własny czy obcy);

 • rodzaj transportu;

 • zakres ubezpieczenia;

 • sposób przewożenia i rodzaj opakowania przewożonego mienia;

 • trasę transportu lub zakres terytorialny;

 • rodzaj polisy (zgodnie z pkt. 3);

 • średnią częstotliwość dokonywania przewozów;

 • maksymalną wartość przewożonego mienia na jeden środek transportu (suma ubezpieczenia);

 • podstawę szacowania sumy ubezpieczenia;

 • przewidywaną wartość przewożonego mienia lub obrotu księgowego w okresie ubezpieczenia (w przypadku polisy obrotowej);

 • przyczyny, liczbę i wielkość szkód transportowych w mieniu ubezpieczającego w ciągu ostatnich 2 lat.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego