PODRÓŻNE - AGENCJA UBEZPIECZENIOWA TOMEK

NAJLEPSZE
Idź do spisu treści

Menu główne:

PODRÓŻNE

UBEZPIECZENIA > KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

Jeśli wybierasz się poza granice Polski, dla spokoju i bezpieczeństwa wykup ubezpieczenie w Podróży - dopasuj wariant ubezpieczenia do charakteru swego wyjazdu
 

Do kogo jest kierowana oferta?
Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Umowa ubezpieczenia, w zależności od Wariantu (do wyboru Wariant 1, 2 lub 3), obejmuje:

  • koszty leczenia,

  • koszty transportu,

  • następstwa nieszczęśliwego wypadku,

  • bagaż podróżny,

  • odpowiedzialność cywilną,

  • usługi assistance.


Za opłatą dodatkowej składki, umowa ubezpieczenia obejmować może następujące ryzyka:
sprzęt sportowy,  koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Przedmiot ubezpieczenia stanowią (w zależności od Wariantu):
1. koszty leczenia, za które uważa się m.in. koszty z tytułu:
wizyt lekarskich,
leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego,
zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych,
porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży,
leczenia powikłań przebiegu ciąży, które wystąpiły przed 32 tygodniem ciąży,
leczenia stomatologicznego,
poszukiwania i ratownictwa prowadzonych przez wyspecjalizowane służby.
2. koszty transportu:
transportu z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej,
transport do innej placówki medycznej na podstawie zalecenia lekarskiego,
transportu do placówki medycznej/do miejsca zamieszkania w kraju stałego pobytu Ubezpieczonego.
3. następstwa nieszczęśliwego wypadku, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmieć Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, o ile wystąpiły u Ubezpieczonego po raz pierwszy w życiu.
4. bagaż podróżny, za który rozumie się:
walizy, torby, kufry, plecaki z zawartością,
przedmioty osobistego użytku zabierane w podróż,
wózek dziecięcy i inwalidzki,
aparat fotograficzny, kamerę video, nośniki dźwięku, przenośny sprzęt audiowizualny,
5. odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, dotyczące życia prywatnego,
6. usługi assistance obejmujące organizację lub organizację i pokrycie kosztów natychmiastowej pomocy, za które uważa się, m.in.:
organizację procesu leczenia,
organizacje transportu,
przekazanie wiadomości,
pomoc w przypadku utraty, uszkodzenia dokumentów,
pomoc finansową w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego,
odwiedziny osoby wskazanej,
wcześniejszy powrót,
powrót osób wskazanych,
kontynuację podróży,
opiekę nad dziećmi,
pomoc prawną.
7. sprzęt sportowy, za który rozumie się:
narty do uprawiania każdej odmiany narciarstwa,
deskę do uprawiania każdej odmiany snowboardu,
deskę do uprawiania każdej odmiany surfingu,
sprzęt do uprawiania nurkowania,
 rower.
8. koszty poniesione w związku z odwołaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej oferowanej przez organizatora turystyki.
Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia?
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie kraje świata z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju będącego miejscem stałego pobytu Ubezpieczonego, a także z wyłączeniem USA i Kanady.

W jaki sposób ustalane są limity odpowiedzialności?
Limity odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, kosztów transportu, następstw nieszczęśliwego wypadku, bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej określone są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia HDI Podróż w zależności od Wariantu.
Limity odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia sprzętu sportowego oraz ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej ustala Ubezpieczający.

Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku lub krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).
HDI Rodzina SKI
Ubezpieczenie jest zawierane na rzecz osoby przebywającej na terenie Polski w celu amatorskiego uprawiania sportów.


Do kogo jest kierowana oferta?

Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych, amatorsko uprawiających narciarstwo zjazdowe, biegowe, turowe lub snowboarding.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Umowa ubezpieczenia obejmuje zdarzenia związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa zjazdowego, biegowego, turowego lub snowboardingu w zakresie:

  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

  • ubezpieczenia kosztów ratownictwa.


Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe w miejscu uprawiania sportu oraz jego bezpośrednim rejonie - stoki, trasy biegowe, parkingi, lokale użytkowe.

Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia?
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.

W jaki sposób ustalane są sumy ubezpieczenia?
Sumy ubezpieczenia ustala się w zależności od wariantu ubezpieczenia. Do wyboru są trzy warianty, z których każdy obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej i kosztów ratownictwa.

Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).


Pomoc poszkodowanym:

Naszym zadaniem jest:
skontaktowanie się z Poszkodowanym lub jego rodziną,
przedstawienie mu/im możliwości uzyskania odszkodowania,
podpisanie z nim/i umowy, oraz
pełna opieka nad Klientem, w ramach której jest pomoc w skompletowaniu dokumentacji na całym etapie prowadzenia sprawy. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego